Om klubben

498

BETALENDE MEDLEMMER

16

KJØRETØYER

9

Bygninger

52

ÅR

Klubbens formål

 

§2 i klubbens lover av 6. februar 1974 lyder som følger: "Klubbens formål er å skape et miljø for bevaring av motorkjøretøyer og gjenstander av motorhistorisk interesse som er - eller kan bli - av teknisk/historisk karakter."


Klubbens visjon

 

Klubbens formål i hht lovenes §2 har vi så langt klart å oppfylle. Våre visjoner er å fortsette arbeidet med bevaring av historisk viktig og interessant materiell. Siden vi har vært så heldige å få disponere tidligere Burudmoen Leir har vi alle forutsetninger for og lykkes også i framtiden. Vi har en stabilt økende medlemsmasse, og ønsker å tiltrekke oss flere med interesse for våre aktiviteter. Spesielt ønsker vi ungdom velkommen - vi ser det som svært viktig at interesse og særlig kunnskaper kan videreføres til nye generasjoner. Det er derfor en ungdomsgruppe under etablering. Norsk Motorhistorisk Senter på Burud oppgraderes fortløpende og blir mer og mer det levende opplevelsessenteret som var formålet med satsningen.

 

Det er på sin plass å uttrykke stor takknemlighet overfor Øvre Eiker Kommune, Buskerud Fylkeskommune og mange støttespillere i det lokale og nasjonale næringsliv for at de har hatt og fortsatt har troen på våre prosjekter.


Støtt klubben med Grasrotandelen når du tipper.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping gir klubben et godt økonomisk bidrag. Støtt klubben du også.

Si fra til kommisjonæren når du tipper at du ønsker Motorhistorisk Klubb Drammen som grasrotandelsmottager.

Eller gå inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok dersom du har buypass.

På forhånd takk

Klubbens vedtekter og lover

 

Vedtekter revidert 2020

 

Etter vedtak av 06.02.74

Revidert 01.10.74, 06.04.76, 07.12.76, 04.10.77, 05.10.82, 05.10.89, 15.09.98, 02.10.00, 05.01.04, 02.01.06 og 02.03.20

 

§ 1 Navn

Klubbens navn er Motorhistorisk Klubb – Drammen (MHKD)

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er å skape et miljø for bevaring av motorkjøretøyer og gjenstander som er – eller kan bli – av teknisk/historisk karakter.

 

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer som er eier av – eller er interessert i - motorkjøretøyer og gjenstander av motorhistorisk interesse som nevnt i §2. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt og følger deretter kalenderåret.

 

§ 4 Eksklusjon

Styret kan ekskludere et medlem som grovt eller gjentatte ganger bryter klubbens vedtekter eller på annen måte ansees å skade klubbens arbeid eller omdømme og derved er uskikket til å være medlem i klubben. Ekskluderingen skal begrunnes.

Beslutning om eksklusjon krever enstemmighet i Styret. Før beslutningen treffes, skal den det er aktuelt å ekskludere, varsles skriftlig med rimelig frist til å uttale seg. Styret skal behandle og avgjøre spørsmålet om eksklusjon uten at vedkommende deltar i behandlingen.

Dersom et ekskludert medlem ønsker å gjeninntre i klubben, skal dette rutinemessig være gjenstand for Styrets godkjenning.

 

§ 5. Årsmøte

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og besluttende organ.

Styret innkaller til ordinært årsmøte en gang i året i februar, med minst 6 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være konkret formulert og begrunnet og skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer og valgkomiteens innstilling skal publiseres for medlemmene minst 1 uker før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Valg av dirigent

2 Valg av referent

3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4 Valg av min. 2 medlemmer til tellekorps

5 Godkjenning av innkalling

6 Godkjenning av dagsorden

7 Godkjenning av styrets årsberetning

8 Godkjenning av regnskap for siste regnskapsår i revidert stand, og budsjett for kommende regnskapsår

 

9 Innkomne forslag

10 Fastsettelse av kontingent for påfølgende år

11 Valg

På årsmøtet kan ikke andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen behandles.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Avstemminger avgjøres ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemning dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det.

 

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært Årsmøte hvis Styret finner det nødvendig, eller minst 50 medlemmer fremmer krav om det. Kravet skal være skriftlig, angi de saker som kreves behandlet og være personlig underskrevet av de som fremsetter kravet.

Innkalling med opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden og nødvendige saksdokumenter publiseres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.

 

§ 7 Styret

Klubbens Styre skal bestå av:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

2 styremedlemmer

Det kan oppnevnes 2 varamedlemmer til styret. Disse velges for 2 år av gangen.

Styret velges for 2 år av gangen, dog slik at kun halve Styret er på valg samtidig. Nestleder, Kasserer og ett Styremedlem velges det første året mens Leder, Sekretær og ett Styremedlem er på valg året etter.

Saker i Styret besluttes med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i Styret, har Styrets Leder dobbeltstemme.

Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal eller så ofte det er grunn til det.

Det skal skrives møtereferat fra styremøtene. Disse skal løpende publiseres for klubbens medlemmer

 

§ 8. Styrets oppgaver

Styret er i fellesskap ansvarlig for å ivareta klubbens formål (Vedtektene §2) og oppgaver vedtatt av årsmøte.

 

§ 9. Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer og velges av årsmøte. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal som grunnlag for sin innstilling, i dialog med styret, gå igjennom styrets arbeid sett i forhold til de oppgaver de er pålagt. Komiteen fremmer sitt forslag til styret i forkant av styrets frist for utsendelse av årsmøtepapirene.

Hvis et av valgkomiteens medlemmer blir foreslått som kandidat til Styret, fratrer dette medlemmet valgkomiteen.

 

§ 10. Økonomi og revisjon

Klubbens regnskapsår følger kalenderåret.

Styret har det daglige ansvaret for klubbens økonomi. Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og kontroll i henhold til budsjett vedtatt av årsmøtet

 

Styret skal sørge for at det føres regnskap etter normale regnskapsprinsipper og lovgivning.  Revisor velges av årsmøtet blant klubbens medlemmer etter forslag fra valgkomiteen. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Det påligger revisor å kontrollere at klubbens regnskaper gir et rettvisende uttrykk for klubbens økonomiske stilling og virksomhet

 

Regnskapet skal fremlegges og godkjennes i det ordinære Årsmøtet sammen med budsjett for kommende år.

 

§ 11 Æresmedlemmer

Som Æresmedlemmer kan utnevnes en person som gjennom mange år har vist stort engasjement i klubbens styre og/eller har vært til stor nytte og glede for andre medlemmer i klubben. Æresmedlemskap kan bare gis til en person dersom samtlige styremedlemmer samtykker i dette. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og er innbudte gjester med ektefelle/samboer ved årsfester og jubileumsarrangement.

 

§ 12 Endring av vedtekter

Endringer i klubbens vedtekter kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

 

§ 13 Oppløsning av klubben

Oppløsning av klubben kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 50 % av medlemmenes stemmer. Ved eventuell oppløsning fordeles klubbens eiendeler på øvrige tilsvarende klubber etter samråd med LMK


Retningslinjer for klubbens drift

 

MHKD engasjement i Stiftelsen NMS

MHKD skal med sine medlemmer i tråd med klubbens § 2 Formål, skape et miljø for befaring av motorkjøretøyer og gjenstander som er – eller kan bli – av teknisk/historisk karakter. Ved klubbens formelle posisjon i stiftelsens styre skal klubben bidra til at Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter skal videreutvikles som et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

  • Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et møtested for motorhistoriske merkeklubber
  • Sentret skal være åpen for arrangementer i tråd med sentrets formål
  • Senteret skal tilby utstilling og lagring av bevaringsverdige kjøretøyer.
  • Sentret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke».
  • Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn.
  • De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øver Eiker kommune) Stiftelsen og medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til transport. 

 

 


Definisjon av motorhistoriske kjøretøy

  • Klubbens definisjon av motorhistoriske kjøretøy følger den internasjonale definisjon av motorhistoriske kjøretøy som er: - "Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn 30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand og ivaretatt av en person eller organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og som ikke benytter det til daglig transport.
  • Klubbens vognmerke kan settes på kjøretøy som oppfyller denne definisjon.
  • Ved deltakelse av kjøretøy i arrangement i klubbens regi brukes denne definisjon. Dette dersom ikke annet bestemmes knyttet til det enkelte arrangement

Medlemsmøter første mandag hver måned

Vi har medlemsmøter første mandag i måneden - med unntak av juli og august. Stedet er Åssiden kirke og klokkeslettet 19.00.  Møtene har forskjellige temaer med f.eks foredragsholdere, filmframvisninger, diskusjoner rundt ulike temaer mm.  Vi spleiser på kostnaden til kaffe, boller og wienerbrød.

Utover disse møtene møtes vi på Burud hver eneste onsdag året rundt.